กรมชลบันทึกข้อตกลงพัฒนาแหล่งน้ำ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาแหล่งน้ำ

จากการศึกษาโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ตาก และจะ.ลำพูน พบว่าประชาชนมีความต้องการพัฒนา 399 ความต้องการ โดยมีโครงการที่มีศักยภาพที่จะร่วมกันผลักดันเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ จึงได้มีการลงนามใน “บันทึกการร้องขอการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้การสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ระหว่างกรมชลประทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลงสี่ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

กรมชลประทานจะเร่งบรรจุโครงการข้างต้น ตามแผนการดำเนินงาน จัดหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุข

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…