ชป. เร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการของนายกฯ

กรมชลประทาน ย้ำที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง มีผลความคืบหน้าพร้อมสานต่อใน ครม. ชุดใหม่ ส่วนการขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งมีหลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในฤดูฝน นั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับการวางแผนการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ ที่สำคัญ 6 โครงการ ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกล่าวว่า ได้ดำเนินการมาล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ฤดูฝนประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำซึ่งมีแผนงานก่อสร้างอาคารชลประทานเพื่อเติมน้ำลงสู่แม่น้ำพิจิตรเพิ่มเติม 10 แห่ง อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 จำนวน 10 โครงการ วงเงิน 17.50 ล้านบาท โครงการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศบริเวณแม่น้ำพิจิตรและลำน้ำสาขา เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในจังหวัดพิจิตร วงเงินทั้งสิ้น 13.88 ล้านบาท โดยระยะแรกได้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการแล้ว ส่วนระยะที่สอง ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสำรวจภูมิประเทศในปี 2562 วงเงิน 3.42 ล้านบาท และระยะที่สามอยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 เพื่อดำเนินการจนแล้วเสร็จ สำหรับโครงการสำรวจออกแบบประตูแม่น้ำยมตอนล่าง ถัดจากประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้างเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ดำเนินการนั้น ทางกรมชลประทานได้ชี้แจงแล้วว่า โครงการดังกล่าวไม่มีผลต่อการเติมน้ำเข้าสู่แม่น้ำพิจิตร จึงขอให้ สทนช. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ กรมชลประทานยินดีสนับสนุน
ส่วนโครงการฟื้นฟูแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร นั้น กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนดำเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 63 โครงการ วงเงินรวม 5,509 ล้านบาท มีหน่วยงานรับผิดชอบรวม 13 หน่วยงาน โดยโครงการชลประทานสกลนคร นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน ซึ่งจะจัดทำแผนหลักอย่างเป็นองค์รวม สำหรับใช้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปดำเนินการได้ ประกอบด้วย แผนระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ครอบคลุมการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ.2563-2570) ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังจะจัดทำแผนปฏิบัติของแต่ละปีงบประมาณ และแผนการดำเนินงานที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ หลังจากนั้น สทนช.จะนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงานโครงการ และหน่วยปฏิบัติต่อไป
สำหรับโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำจากลำน้ำชี วงเงินรวม 310 ล้านบาท มีทั้งการขุดลอกคลองผันน้ำและขยายแก้มลิม 5 แห่ง รวมถึงงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 6 แห่ง ปัจจุบันแผนงานขุดลอกคลองระบายน้ำจากลำน้ำชีทั้ง 12 โครงการ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 เพื่อเตรียมออกแบบแล้วจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมต่อไปแล้ว

ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน 85 ล้านบาท ขณะนี้กรมชลประทานได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ส่งเอกสารมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ รวมทั้งตรวจสอบสภาพป่าไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้แล้ว ทางด้านโครงการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นการดำเนินการร่วมกันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้ครบทั้ง 169 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562
นอกจากนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ยังได้กล่าวถึง โครงการขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในภาคใต้ จากการสำรวจเมื่อปี 2560 และปี 2561 ที่มีอยู่ 111 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 17 แห่ง โดยมีทั้งที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ ทั้งนี้ ได้ทำควบคู่กับการวางแผนระบายน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และแผนระหว่างฤดูฝน ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า แผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงฝนชุกอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

บริหารน้ำแบบประณีต เก็บทุกหยดใช้ทุกหยาด

“ฤดูฝนปีนี้ น้ำดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน” ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยา…

เร่งสปีดแก้ขาดแคลนน้ำหน้าแล้ง-เก็บกักน้ำฝน

สทนช. ยืนยันงบกลางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ-เก็บกักน้ำฝน  เดินหน้าขับเคลื่อนทันกำหนด มิ.ย.…

กรมชลเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 63 พอใจแก้แล้งเดินตามแผน

กรมชลประทานเดินหน้าเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 63 อย่างเต็มศักยภาพ เน้นเก็บกัก…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

บริหารน้ำแบบประณีต เก็บทุกหยดใช้ทุกหยาด

“ฤดูฝนปีนี้ น้ำดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน” ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งช…

เร่งสปีดแก้ขาดแคลนน้ำหน้าแล้ง-เก็บกักน้ำฝน

สทนช. ยืนยันงบกลางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ-เก็บกักน้ำฝน  เดินหน้าขับเคลื่อนทันกำหนด มิ.ย.-ก.ค. นี้แ…

กรมชลเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 63 พอใจแก้แล้งเดินตามแผน

กรมชลประทานเดินหน้าเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 63 อย่างเต็มศักยภาพ เน้นเก็บกักน้ำให้มากท…