ชงผุดอุโมงค์ยักษ์หมื่นล้านใต้คลองเปรมฯ แก้น้ำท่วมเมืองหลวง

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เคาะ 2 โครงการ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร ป้องน้ำท่วมกรุง และปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย เตรียมเสนอ กนช.พิจารณา 19 ธ.ค.นี้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่มีความพร้อม ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และเป็นโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ (Area Based) พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ แบ่งเป็น โครงการของกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ คือ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร  และ โครงการของกรมชลประทาน 3 โครงการ เพื่อบรรเทาอุทกภัย และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน  ได้แก่ 1.โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุรี 2. โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จ.พังงา และ 3.โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย

โดยจากการพิจารณาของที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  2 โครงการและจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2561  พิจารณาในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ได้แก่ 1.โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2562-2566 วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำในคลองสอง คลองบางบัว คลองบางเขน และคลองเปรมประชากร และก่อสร้างอาคารรับน้ำ สถานีสูบน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๐๙ ตารางกิโลเมตร เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร ทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงยังช่วยรับน้ำฝนที่ระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ นนทบุรีและปทุมธานี และสามารถสูบน้ำกลับเพื่อเจือจางน้ำเสียในคลองเปรมประชากรได้อีกด้วย

โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖7 วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,875 ล้านบาท ลักษณะโครงการเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจังหวัดสุโขทัย และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยม ด้วยการระบายน้ำจากแม่น้ำยมบางส่วนไปลงแม่น้ำน่าน และผันน้ำเพื่อตัดยอดน้ำของแม่น้ำยมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนกลาง โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหกบาทจากเดิมเพิ่มอีก 1 เท่าตัวเป็น 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และการปรับปรุงคลองยม – น่าน ให้สามารถระบายน้ำได้ 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบตามแนวคลองส่งน้ำ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองสุโขทัยในฤดูฝน ตลอดจนเก็บกักน้ำในคลองไว้ใช้ประโยชน์บริเวณ 2 ฝั่งคลองตลอดสายในระหว่างฝนทิ้งช่วงฤดูแล้ง ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 7,300 ไร่

อย่างไรก็ตาม อีก 2 โครงการของกรมชลประทาน ได้แก่ โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุรี และ โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จ.พังงา ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงให้กลับไปทบทวนพื่อกลับมานำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป

ด้านนายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ได้วิเคราะห์โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการปี 2562 – 2565 พบว่า เพื่อให้สามารถผลักดันโครงการสำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีแหล่งเงินรองรับการขับเคลื่อนให้ครบทุกโครงการ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดจัดทำแผนการดำเนินการรายโครงการให้ชัดเจน รวมถึงเร่งรัดการเตรียมความพร้อม สำรวจ ออกแบบ เพื่อรองรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

 

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

กรมชลเดินหน้าสร้างอุโมงค์ผันน้ำ คาดเพิ่มน้ำเขื่อนภูมิพล1.8 พันล้านลบ.ม.

กรมชลประทาน พร้อมเดินหน้าเตรียมสร้างอุโมงค์ยักษ์ ระยะทางกว่า 62 กิโลเมตร ในปี 2564 ผันน้ำจากแม่น้ำยว…

เอกคืองานชลประทาน

... "การจัดการความเป็นอยู่ในหมู่ประชาชน  งานที่ขึ้นมาเป็นเอกก็คืองานชลประทาน ถ้าหากว่าไม่มีงานชลประท…

ชงกนช.เคาะ 4 โครงการใหญ่ ฟื้นคลองเปรม-แก้น้ำท่วมชุมพร

ที่ประชุมอนุฯขับเคลื่อนโครงการใหญ่ มอบ สทนช. ทบทวนรายละเอียดแผนงานพร้อมกรอบงบประมาณดำเนินการให้ชัดเจ…