ออมสินร่วมขับเคลื่อนศก.เชื่อมเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค

ออมสิน จัดงาน“สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี 2561” พร้อมแนะนำอาชีพ สร้างเกิดรายได้อย่างครบวงจรในชุมชน เป็นการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านครบทุกมิติ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ริเริ่มจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาคขึ้นตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณในความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง องค์กรการเงินชุมชน รวมถึงพันธมิตรที่ได้ดำเนินภารกิจในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงินในระบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังจะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้นำเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ธนาคารฯ จึงพัฒนาระบบเพื่อให้องค์กรการเงินชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อนงานกับธนาคารฯ ได้มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อรองรับความคาดหวังของคนในชุมชน โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้องค์กรการเงินชุมชนและสถาบันการเงินชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ได้เป็นตัวแทนให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “บริการธนาคารชุมชน” โดยธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง มีบริการ MyMo Mobile Banking เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการทางการเงินนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็ง หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. …… ที่จะมีขึ้นในอนาคต อีกทั้งธนาคารออมสินยังได้พัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าสู่ระบบ E-Commerce หรือ Online แบบครบวงจร ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม E-Commerce ให้แก่ ร้านค้าโชห่วย กองทุนหมู่บ้านฯ ตลอดจนสินค้าโอท็อป ผ่าน O2O E-Commerce Platform ในลักษณะ Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน Tablet และ/หรือ POS เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวก โดยใช้ชื่อว่า O2O Village Grocery sponsored by GSB

“ธนาคารออมสิน กำลังมุ่งสู่การเป็น Social Banking ในการส่งเสริมการออม และการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย โดยงานนี้ได้เชิญหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนมาเพื่อได้ทราบและนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์กลับไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ ซึ่งธนาคารฯ พร้อมแนะนำเพื่อให้มีอาชีพ เกิดรายได้อย่างครบวงจรในชุมชน เป็นการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านครบทุกมิติ โดยองค์กรการเงินชุมชนที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับคนภายในชุมชนได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”นายชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงาน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้บรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ……” ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง บรรยายในหัวข้อ “นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหาความยากจน” พระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จ.ตราด บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของสวัสดิการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ…

ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท…

ชงผุดอุโมงค์ยักษ์หมื่นล้านใต้คลองเปรมฯ แก้น้ำท่วมเมืองหลวง

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เคาะ 2 โครงการ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเป…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตและบัตรสว…

ฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด “บึงราชนก” ดันเป็นแก้มลิง-ปอดเมืองพิษณุโลก

 แค่น้ำอย่างเดียว เจ้าภาพเกี่ยวข้องตามกฎหมายมีหลากหลายหน่วยงาน ปัญหาจึงแก้ได้เฉพาะส่วนเฉพาะจุด  เลยต…

กพ.ผนึกสทนช.ปั้นนักยุทธศาสตร์ ข้าราชการรุ่นใหม่แห่สมัครเพียบ

กพ. จับมือ สทนช.เป็นหน่วยงานแรก พัฒนานักยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเติมเต็มศักยภาพด้านคลังข้อมูล-ยุทธศาสต…