ออมสินร่วมขับเคลื่อนศก.เชื่อมเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค

ออมสิน จัดงาน“สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี 2561” พร้อมแนะนำอาชีพ สร้างเกิดรายได้อย่างครบวงจรในชุมชน เป็นการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านครบทุกมิติ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ริเริ่มจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาคขึ้นตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณในความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง องค์กรการเงินชุมชน รวมถึงพันธมิตรที่ได้ดำเนินภารกิจในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงินในระบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังจะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้นำเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ธนาคารฯ จึงพัฒนาระบบเพื่อให้องค์กรการเงินชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อนงานกับธนาคารฯ ได้มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อรองรับความคาดหวังของคนในชุมชน โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้องค์กรการเงินชุมชนและสถาบันการเงินชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ได้เป็นตัวแทนให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “บริการธนาคารชุมชน” โดยธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง มีบริการ MyMo Mobile Banking เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการทางการเงินนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็ง หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. …… ที่จะมีขึ้นในอนาคต อีกทั้งธนาคารออมสินยังได้พัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าสู่ระบบ E-Commerce หรือ Online แบบครบวงจร ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม E-Commerce ให้แก่ ร้านค้าโชห่วย กองทุนหมู่บ้านฯ ตลอดจนสินค้าโอท็อป ผ่าน O2O E-Commerce Platform ในลักษณะ Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน Tablet และ/หรือ POS เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวก โดยใช้ชื่อว่า O2O Village Grocery sponsored by GSB

“ธนาคารออมสิน กำลังมุ่งสู่การเป็น Social Banking ในการส่งเสริมการออม และการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย โดยงานนี้ได้เชิญหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนมาเพื่อได้ทราบและนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์กลับไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ ซึ่งธนาคารฯ พร้อมแนะนำเพื่อให้มีอาชีพ เกิดรายได้อย่างครบวงจรในชุมชน เป็นการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านครบทุกมิติ โดยองค์กรการเงินชุมชนที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับคนภายในชุมชนได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”นายชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงาน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้บรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ……” ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง บรรยายในหัวข้อ “นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหาความยากจน” พระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จ.ตราด บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของสวัสดิการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…