นายกฯ​เปิดฝายพับได้กว๊านพะเยา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำยั่งยืน

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายพับได้ ภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยเป็นการบูรณาการระหว่างกรมชลประทานและภาคเอกชน เพื่อพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
          สำหรับการสร้างฝายพับได้ เป็นการเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำในกว๊านพะเยา มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากตัวอย่างอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง มาพัฒนาต่อยอดประตูน้ำกว๊านพะเยา เพื่อเพิ่มระดับเก็บน้ำเดิมของประตูน้ำ ทำให้มีระดับความจุเป็น 55.64 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากเดิม 21.81 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเป้าหมายสำหรับประโยชน์ด้านการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาด้วย
          จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ปล่อยปลาบึกใหญ่ น้ำหนัก 50 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว และปลาสร้อยขาวจำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว และปลาตะเพียนทอง 99,900 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 399,999 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาบึก และคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยาให้ยั่งยืนสืบไป พร้อมกับกดปุ่มเปิดฝายพับได้
          พร้อมกันนี้​นายกรัฐมนตรียังขอให้พี่น้องจังหวัดพะเยาช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ความเป็นมาของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะกว๊านพะเยาที่เปรียบเสมือนแหล่งชีวิตของชาวพะเยา เป็นแหล่งน้ำ และแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด สร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกว๊านพะเยาให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งการแก้ปัญหาวัชพืช ผักตบชวาและการตื้นเขินเนื่องจากการสะสมของตะกอนดิน การจัดการประมง และการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงขอให้พี่น้องชาวพะเยาช่วยกันรักษากว๊านพะเยาให้มีความสะอาด อนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น การรักษาระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์ ซึ่งหากทุกฝ่ายช่วยกันก็จะเป็นการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…