กรมกิจการผู้สูงอายุ แถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ


          กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข”
          วันนี้ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ (รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข” ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
          กรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักว่าธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย จะเป็นพื้นที่ให้จิตอาสาเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่คุณสะสมไว้ในการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลกลับคืนเมื่อจิตอาสามีความต้องการและจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ติดบ้าน) และกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย (ติดเตียง) ซึ่งขณะนี้กำลังทดลองนำร่องโดยหลังจากนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ จะนำมาถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศไทยได้
          โดยขณะนี้ โครงการธนาคารเวลาฯ ได้มีผู้คนให้ความสนใจในวงกว้าง และประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาของธนาคารเวลา ด้วยเหตุนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการธนาคารเวลาฯ ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.rh) เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.m-society.go.th) และเว็บไซต์จิตอาสา (FB:jitarsabank.com) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๐๕ – ๖ และสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงอยากเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแบ่งปันเวลา เพื่อสร้างรอยยิ้มให้สังคม ผ่านระบบการลงทะเบียน รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข” เพื่อกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาให้การดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะกับความสนใจ ความถนัด วิถีชีวิต และเวลาว่างของผู้ที่สมัครลงทะเบียนจิตอาสาไว้กับทางกรมฯ ทั้งยังมีการเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…