กรมกิจการผู้สูงอายุ แถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ


          กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข”
          วันนี้ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ (รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข” ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
          กรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักว่าธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย จะเป็นพื้นที่ให้จิตอาสาเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่คุณสะสมไว้ในการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลกลับคืนเมื่อจิตอาสามีความต้องการและจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ติดบ้าน) และกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย (ติดเตียง) ซึ่งขณะนี้กำลังทดลองนำร่องโดยหลังจากนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ จะนำมาถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศไทยได้
          โดยขณะนี้ โครงการธนาคารเวลาฯ ได้มีผู้คนให้ความสนใจในวงกว้าง และประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาของธนาคารเวลา ด้วยเหตุนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการธนาคารเวลาฯ ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.rh) เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.m-society.go.th) และเว็บไซต์จิตอาสา (FB:jitarsabank.com) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๐๕ – ๖ และสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงอยากเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแบ่งปันเวลา เพื่อสร้างรอยยิ้มให้สังคม ผ่านระบบการลงทะเบียน รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข” เพื่อกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาให้การดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะกับความสนใจ ความถนัด วิถีชีวิต และเวลาว่างของผู้ที่สมัครลงทะเบียนจิตอาสาไว้กับทางกรมฯ ทั้งยังมีการเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สหกรณ์รถไฟรับแผนชำระหนี้เงินกู้กับเจ้าหนี้ 15 แห่ง

คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ลงนามในข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 1…

ทุเรียนภูเขาไฟ บ้านป่าโมง จ.ศรีสะเกษ

https://youtu.be/7hvUtohKHIE

มหาภัยแห้วหมู

ปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างเงินอย่างอ้อยโรงงาน ต้องระวังเรื่องวัชพืชซึ่งโตเร็ว บดบังแสง และแย่งธาตุอาหาร จน…