ท่าลาด (4) ระบม-สียัด

ลุ่มน้ำคลองท่าลาด อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำระบม และอ่างเก็บน้ำสียัด คล้ายรูปตัว Y นอนตะแคง ทิศทางน้ำไหล…

บ้านลาด อนาถนัก

บ้านลาด เป็น 1 ในอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลลงมาเป็นอำเภอที่ 3 รองจาก อ.แก่งกระจานแล…

ท่าลาด (3) เพราะเดินดิน จึงมีแผนที่ทำมือ

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเครื่องมือเก่าในอดีตที่นำกลับใช้ใหม่ในปัจจุบัน ...ในอดีตชาวบ้านคิดอ่านทำ…

ท่าลาด (2) ท่อผี ที่ท่าลาด

ฝายท่าลาด แต่ก่อนมากล้น รับน้ำจากอ่างฯระบมกับอ่างฯสียัด ทำการเกษตรกันไม่มากนัก น้ำจึงพอสบายๆ ...จนเม…