เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์อัดความรู้ด้านตลาดต่อ ยอด โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ปี  65  วางเป้าสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 1.2หมื่นบาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มจากปี 64 ร้อยละ 3


นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   เปิดเผยว่า กรมได้เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ปี 2565  ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ (2563-2565) ในปี 65 จะเน้นการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งกรมตั้งเป้าว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 จากปี 64 คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าโครงการประมาณ 884 คน โดยคัดเลือกเกษตรกรในโครงการจากทุกจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายร่วมแล้ว 1,122 คน งบประมาณดำเนินการ  2.5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายเดิมกว่า 500 ราย กรมจะมุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดแต่ละ Cluster โดยใช้ หัวขบวนของแต่ละ Cluster เป็นหลักในการขับเคลื่อนด้านการตลาด เพื่อให้สามารถขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า ขยายตลาดในวงกว้างต่อไป

ทั้งนี้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการและรายงานทุก 2 เดือนเพื่อให้โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ
สำหรับการจัดอบรมนั้นมาจากผลสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่พบว่าเกษตรกรที่เข้าโครงการร้อยละ 77 ต้องการให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการตลาด ในปีสุดท้ายของโครงการนี้ การต่อยอดครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากเมื่อเริ่มต้นโครงการในปีแรก เป็นปีการสร้างโอกาสในการกลับบ้านสร้างฐานด้านการเกษตรและกรมเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา การให้ความรู้และวางแผนการผลิต มาต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย ในปี 65 คือการติดอาวุธทางปัญญาด้านการตลาด การจัดหาสินค้า การรวบรวมผลผลิต การออม การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร  เชื่อมั่นว่าเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้จากนี้ไปจะสามารถยืนได้และมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและที่สำคัญคือการทำให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการประเมินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์( ปี2563-64) จากการสำรวจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 คน พบว่า

  1. เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้สารเคมีหลังเข้าร่วมโครงการรวม 2,406,408 บาทต่อปี  2. เกษตรกร ร้อยละ 77.02 มีความพึงพอใจต่อโครงการในด้านการประสานงานหลักสูตรอบรม รูปแบบการดำเนินการและวิทยากร
  2. เกษตรกรร้อยละ 88.90  มีคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆที่ดีขึ้นหลังร่วมโครงการโดยมีความเห็นว่า คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากสุขภาพดี ลดความเครียด ลดความเสี่ยงเรื่องสารเคมีและมลพิษทางอากาศ เกิดความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ชุมชน มีการออมและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  4. เกษตรกรร้อยละ 99.40 มีการดำเนินการได้ตามแผนการผลิต  มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เฉลี่ยรายละ 8,954 บาทต่อเดือน

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ป.ป.ช.จับตา”เงินแป๊ะเจี๊ยะ”ฝากเด็กเข้าเรียน ชี้เข้าข่ายสินบนการศึกษา

ป.ป.ช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาส …

ครบรอบ111ปีฝากเงินออมสินแจกกระปุกรักษ์โลก

ออมสิน เปิดให้จองสิทธิ์ฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน “รักษ์โลก”รณรงค์ร่วมดูแลสิ่งแ…

ป.ป.ช.เข้ม เอาผิดเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์นายทุนใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยมิชอบ

ป.ป.ช. เผย ที่ดินของรัฐ คือสาธารณสมบัติของประเทศที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ และการทุจริตเ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ป.ป.ช.จับตา”เงินแป๊ะเจี๊ยะ”ฝากเด็กเข้าเรียน ชี้เข้าข่ายสินบนการศึกษา

ป.ป.ช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาส ในการเข้าเ…

ครบรอบ111ปีฝากเงินออมสินแจกกระปุกรักษ์โลก

ออมสิน เปิดให้จองสิทธิ์ฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน “รักษ์โลก”รณรงค์ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ในโ…

ป.ป.ช.เข้ม เอาผิดเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์นายทุนใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยมิชอบ

ป.ป.ช. เผย ที่ดินของรัฐ คือสาธารณสมบัติของประเทศที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ และการทุจริตเกี่ยวกับกา…