กรมชลประทานเดินหน้าลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-อุทกภัยจ.อุดรธานี

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ล่าสุด กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ซึ่งมุ่งเน้นในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การพัฒนาลุ่มน้ำและพื้นที่ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม 5 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุดรธานี , อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองวัวซอ ประกอบด้วย โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านโนนสว่าง พื้นที่ชลประทาน 13,463 ไร่ , โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านขอนยูงน้อย พื้นที่ชลประทาน 6,787 ไร่, โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยเชียง 2 พื้นที่ชลประทาน 3,715 ไร่ , โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางล่าง พื้นที่ชลประทาน 5,321 ไร่ และ โครงการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าว ซึ่งหากดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ข้างต้น จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก 29,286 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งช่วยให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความยั่งยืน ตอบสนองต่อการพัฒนา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ระบุว่า กรมชลประทานได้เล็งเห็นถึงปัญหาและมีการวางแผนแก้ไขบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2558 และจากการประชุมร่วม กรอ. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อปี พ.ศ.2561 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน และตอนกลาง และได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ไปเร่งรัดดำเนินการ

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

หุ้นกู้ KPower 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า

CKPower เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ไซยะบุรีต่อปีหน้า มองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า Renewable อย่า…

เคหะอันดับ 1 คุณธรรม-ความโปร่งใส

การเคหะแห่งชาติ ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 97.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 …

ไรเดอร์ออมสินส่งยาต้านไวรัส-เวชภัณฑ์รักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

ธนาคารออมสิน ร่วมด้วยช่วยกัน ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” จัดส่งยา “ฟาวิพิราเวียร์” และเว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

หุ้นกู้ KPower 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า

CKPower เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ไซยะบุรีต่อปีหน้า มองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า Renewable อย่างต่อเนื่อง…

เคหะอันดับ 1 คุณธรรม-ความโปร่งใส

การเคหะแห่งชาติ ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 97.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  เข้าเป็นอ…

ไรเดอร์ออมสินส่งยาต้านไวรัส-เวชภัณฑ์รักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

ธนาคารออมสิน ร่วมด้วยช่วยกัน ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” จัดส่งยา “ฟาวิพิราเวียร์” และเวชภัณฑ์ดูแล…