กสส.สู้โควิดเปิดอบรมบัญชีผ่านออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดปฏิทินอบรมบัญชีฟรีผ่านออนไลน์ยุคโควิด เน้นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง  เริ่มส.ค.- ก.ย. 64

นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า กรมฯได้เตรียมเปิดอบรมหลักสูตร” การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ “ ผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  โดยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) การอบรมจะจัดฟรีให้กับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก คือ สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้กรรมการสหกรณ์ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงหมวด 2 ข้อ 8  ที่บัญญัติในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทไว้ว่าจะต้องมีคุณวุฒิในด้านเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในบทเฉพาะกาลให้ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน  2 ปี คือภายใน 10  ก.พ. 2566  ในปี 2564 กรมจะจัดอบรม 6รุ่นๆละ 200 คน เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองของหลักสูตรที่ออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

“กรมได้มีการเตรียมการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร และเสนอให้คพช.รับรองหลักสูตร การถามความเห็นของสหกรณ์ที่ประสงค์จะอบรม และนำมาสู่การจัดปฏิทินการอบรม 6 รุ่น ซึ่งจะทำให้กรรมการสหกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติครบ  ซึ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่านจนกว่ากฎหมายจะมีสภาพบังคับในเดือนก.พ 2566 กรรมการสหกรณ์แต่ละแห่งที่คัดเลือกกันใหม่ในห้วงเวลานี้จะสามารถขออบรมในหลักสูตรนี้ได้  ซึ่งกรมฯจะจัดทุกปีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ในขณะที่สหกรณ์ขนาดใหญ่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 พันล้านบาท ทางสันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรของกรมด้วยเช่นกัน”อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

สำหรับการอบรมปี 2564  จะมีการจัด 6 รุ่น ๆ ละ 200 คน โดยปฏิทินในการอบรมประกอบด้วย รอบที่  1ระหว่างวันที่  23-26 ส.ค. 2564  รอบที่ 2 วันที่  30 ส.ค .- 2 ก.ย. รอบที่ 3 วันที่ 6-9 ก.ย. รอบที่ 4 วันที่ 13 -16 ก.ย. รอบที่  5 วันที่ 20-23 ก.ย. และรอบที่  6 วันที่ 27-30 ก.ย. 2564 นอกจากนี้  ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม   ได้มีการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการอบรมแบบออนไลน์ และมีคณะกรรมการสหกรณ์เข้าอบรม จำนวน 96 คน

ทั้งนี้ ก่อนหน้ากสส.ได้มีการสำรวจคุณวุฒิกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ระหว่างวันที่  12 มี.ค.- 30 เม.ย.  2564  จำนวน 2,000 แห่ง ทั้งขนาดเล็ก(มูลค่าสินทรัพย์น้อยกว่า  5,000 ล้านบาท) และขนาดใหญ่(มูลค่าสินทรัพย์มากกว่า  5,000 ล้านบาทขึ้นไป)  มีการตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน 1,682 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  84 โดยพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กมีสหกรณ์ที่ไม่มีคุณวุฒิ  218 แห่ง ขนาดใหญ่ 47 แห่ง ขณะที่สหกรณ์ที่มีคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน นั้นพบว่า สหกรณ์ขนาดเล็กมี 844 แห่ง  สหกรณ์ขนาดใหญ่ 106 แห่ง สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พบว่า ขนาดเล็กที่ไม่มีคุณวุฒิ 254 แห่ง ขนาดใหญ่ที่ไม่มีคุณวุฒิพบว่าไม่มี  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็กที่มีคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน จำนวน  212 แห่ง  ขนาดใหญ่ที่มีอย่างน้อย 1  คน จำนวน 1 แห่ง  รวมสหกรณ์ทั้งสองประเภท ซึ่งมีกรรมการที่ไม่มีคุณวุฒิจำนวน 519 แห่ง และมีคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนรวม 1,163 แห่ง

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…