ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯคอโค

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์   ร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในสหกรณ์ เน้นผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลัก รวมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 5,712 ราย ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย มีปริมาณธุรกิจรวมมากกว่า 205 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

หุ้นกู้ KPower 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า

CKPower เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ไซยะบุรีต่อปีหน้า มองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า Renewable อย่า…

เคหะอันดับ 1 คุณธรรม-ความโปร่งใส

การเคหะแห่งชาติ ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 97.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 …

กรมชลประทานเดินหน้าลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-อุทกภัยจ.อุดรธานี

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ล่าสุด…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

หุ้นกู้ KPower 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า

CKPower เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ไซยะบุรีต่อปีหน้า มองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า Renewable อย่างต่อเนื่อง…

เคหะอันดับ 1 คุณธรรม-ความโปร่งใส

การเคหะแห่งชาติ ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 97.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  เข้าเป็นอ…

กรมชลประทานเดินหน้าลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-อุทกภัยจ.อุดรธานี

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ล่าสุด กรมชลประท…