เคหะฯ ปลูกฝังค่านิยม เป็นผู้ให้และมีใจเปิดกว้าง

การเคหะแห่งชาติมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปลูกฝังค่านิยม – วัฒนธรรมองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานสายงานบริหารชุมชนเน้นการเป็นผู้ให้และมีใจเปิดกว้าง เพื่อให้การดำเนินงานของ กคช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ค่านิยมองค์กรของการเคหะแห่งชาติ คือ SOCIAL ได้แก่ พร้อมเป็นผู้ให้ S : Social & Organization Responsibility,   มีใจเปิดกว้าง O : Open to Difference, สร้างสุขลูกค้า C : Customer, ธรรมาโปร่งใส I : Integrity, ใส่ใจในงาน A : Accountability, รักการเรียนรู้ L : Learner – Learning ซึ่งในช่วงเวลานี้ ค่านิยม 2 ตัวแรก คือ พร้อมเป็นผู้ให้ (S) มีใจเปิดกว้าง (O) มีความสำคัญยิ่ง โดยทุกภารกิจที่ดำเนินการจะต้องมีการส่งมอบและส่งต่อที่ชัดเจน เพื่อให้คนที่รับช่วงต่อสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และกลายเป็น DNA ของคนการเคหะ ซึ่งตนได้มอบนโยบายการบริหารชุมชนให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายบริหารชุมชนให้ความสำคัญกับค่านิยม S และ O ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของ พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ที่เน้นให้การเคหะแห่งชาติ เร่ง “ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาชุมชน รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ

 “ผมอยากให้ค่านิยมองค์กรฝังลงในดีเอ็นเอของทุกคน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ฝังรากกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรสืบทอดต่อไป เพราะทุกคนจะมีความสุขร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานบริหารชุมชนด้วยกัน”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคหะจังหวัด และเคหะนครหลวง ซึ่งถือเป็นตัวแทนของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ จำเป็นต้องมีค่านิยมดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของการเป็นผู้นำ เพราะเมื่อกระทำสิ่งใดแล้วจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ประชาชน และการเคหะแห่งชาติ เป็นสำคัญ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่านิยมองค์กรมีความสำคัญมาก หากทุกคนปฏิบัติตามจะพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน และในที่สุดการเคหะแห่งชาติจะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการเป็นองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้คนไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…