ชป.เร่งศึกษาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 4 แห่งในแม่น้ำยม

รองอธิบดีกรมชลประทาน นำสื่อลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมเมืองแพร่ และสุโขทัย ชี้ช่วยสร้างประโยชน์อย่างมาก พร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อติดผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้มอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม พื้นที่อำเภอลอง ซึ่งเป็นหนึ่งขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม และเป็นโครงการที่กรมชลประทานกำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลุ่มแม่น้ำยมเขตอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยการดำเนินงานนั้นกรมชลประทานได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแค่เริ่มโครงการ โดยได้เสนอผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุผล และเป็นการสร้างการยอมรับความมั่นใจของประชาชน

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอลอง เช่นในพื้นที่ตำบลปากกางประชาชนในพื้นที่ต่างเห็นด้วยกับการดำเนินของกรมชลประทานในครั้งนี้ เพราะจะสร้างประโยชน์แก้ไขปัญหาในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนแผนดำเนินการ ยอมสละพื้นที่ทำกินของตนเองให้กับกรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างส่วนอาคารบังคับน้ำ เช่นนายธนชัย วิริยะสกุลวานิช ซึ่งได้เสียสละพื้นที่ 50ไร่เพื่อให้การดำเนินการของกรมชลประทานแล้วเสร็จ โดยกล่าวว่า เนื่องด้วยเห็นว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับชาวอำเภอลอง ซึ่งถ้าไม่ร่วมมือให้ความร่วมมือแล้ว อนาคตของประชาชนในพื้นที่นี้ต้องลำบากมากขึ้น เห็นได้จากในช่วงนี้ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำมาเพื่อทำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมาก

ขณะเดียวกันนายเฉลิมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศึกษความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม ประกอบด้วย 4 งานหลักคือ 1.การทบทวนแผนหลักการบริหารจัดการน้ำและการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำยม 2. การศึกษาความเหมาะสมโครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อย่างน้อย 4 โครงการ 3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) และ 4 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนรวมของประชาชน และงานสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเมื่อได้ผลการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งไปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

               ทั้งนี้สำหรับการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มน้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่และสุโขทัย จะดำเนินการก่อสร้างรวม 4 แห่ง ประกอบด้วย

1.อาคารบังคับน้ำบ้านวังน้ำเย็น(ปตร.พระธาตุแหลมลี่) หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายคำ ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

2. อาคารบังคับน้ำบ้านหาดอ้อม ( ปตร.วังขอนแดง ) หมู่ที่ 2 บ้านวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

3.อาคารบังคับน้ำบ้านบานชื่น ( ปตร.เวียงเชียงชื่น) หมู่ที่ 4 บ้านดอนระเบียง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

และ 4.อาคารบังคับน้ำบ้านเกาะน้อย( ปตร.หาดเสี้ยว) หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยโครงการอาคารบังคับน้ำทั้ง 4 แห่งนี้ จะช่วยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ของทั้ง 2 จังหวัด ที่เดิมนั้นจะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และใช้สำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งจะช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กรมชลตอบรับความต้องการชาวป่าบอนพัทลุง เร่งเดินหน้าสร้างอ่างเหมืองตะกั่วช่วย 10 หมู่บ้าน

กรมชลประทาน ตอบรับความต้องการแหล่งน้ำของชาวอำเภอป่าบอน จ.พัทลุง เร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ำเหมือง…

โครงการสินค้าชุมชน สร้างรายได้ สร้างชุมชน

การเคหะแห่งชาติ เปิดโครงการสินค้าชุมชน “สร้างรายได้ สร้างชุมชน” รับมือผลกระทบสถานการณ์โควิ…

เปิดวิชั่น “วิทัย” ดันออมสินธนาคารเพื่อสังคมเต็มตัว เร่งสปีดลดหนี้สิ้นฐานราก

วิทัย รัตนากร เปิดวิสัยทัศน์ ปรับบทบาทธนาคารออมสินเข้าสู่การเป็น Social Bank เต็มรูปแบบ เผ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

กรมชลตอบรับความต้องการชาวป่าบอนพัทลุง เร่งเดินหน้าสร้างอ่างเหมืองตะกั่วช่วย 10 หมู่บ้าน

กรมชลประทาน ตอบรับความต้องการแหล่งน้ำของชาวอำเภอป่าบอน จ.พัทลุง เร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว เผย…

โครงการสินค้าชุมชน สร้างรายได้ สร้างชุมชน

การเคหะแห่งชาติ เปิดโครงการสินค้าชุมชน “สร้างรายได้ สร้างชุมชน” รับมือผลกระทบสถานการณ์โควิดให้แก่ชุม…

เปิดวิชั่น “วิทัย” ดันออมสินธนาคารเพื่อสังคมเต็มตัว เร่งสปีดลดหนี้สิ้นฐานราก

วิทัย รัตนากร เปิดวิสัยทัศน์ ปรับบทบาทธนาคารออมสินเข้าสู่การเป็น Social Bank เต็มรูปแบบ เผยเตรียมเข้…