ชป.เร่งศึกษาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 4 แห่งในแม่น้ำยม

รองอธิบดีกรมชลประทาน นำสื่อลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมเมืองแพร่ และสุโขทัย ชี้ช่วยสร้างประโยชน์อย่างมาก พร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อติดผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้มอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม พื้นที่อำเภอลอง ซึ่งเป็นหนึ่งขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม และเป็นโครงการที่กรมชลประทานกำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลุ่มแม่น้ำยมเขตอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยการดำเนินงานนั้นกรมชลประทานได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแค่เริ่มโครงการ โดยได้เสนอผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุผล และเป็นการสร้างการยอมรับความมั่นใจของประชาชน

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอลอง เช่นในพื้นที่ตำบลปากกางประชาชนในพื้นที่ต่างเห็นด้วยกับการดำเนินของกรมชลประทานในครั้งนี้ เพราะจะสร้างประโยชน์แก้ไขปัญหาในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนแผนดำเนินการ ยอมสละพื้นที่ทำกินของตนเองให้กับกรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างส่วนอาคารบังคับน้ำ เช่นนายธนชัย วิริยะสกุลวานิช ซึ่งได้เสียสละพื้นที่ 50ไร่เพื่อให้การดำเนินการของกรมชลประทานแล้วเสร็จ โดยกล่าวว่า เนื่องด้วยเห็นว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับชาวอำเภอลอง ซึ่งถ้าไม่ร่วมมือให้ความร่วมมือแล้ว อนาคตของประชาชนในพื้นที่นี้ต้องลำบากมากขึ้น เห็นได้จากในช่วงนี้ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำมาเพื่อทำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมาก

ขณะเดียวกันนายเฉลิมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศึกษความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม ประกอบด้วย 4 งานหลักคือ 1.การทบทวนแผนหลักการบริหารจัดการน้ำและการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำยม 2. การศึกษาความเหมาะสมโครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อย่างน้อย 4 โครงการ 3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) และ 4 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนรวมของประชาชน และงานสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเมื่อได้ผลการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งไปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

               ทั้งนี้สำหรับการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มน้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่และสุโขทัย จะดำเนินการก่อสร้างรวม 4 แห่ง ประกอบด้วย

1.อาคารบังคับน้ำบ้านวังน้ำเย็น(ปตร.พระธาตุแหลมลี่) หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายคำ ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

2. อาคารบังคับน้ำบ้านหาดอ้อม ( ปตร.วังขอนแดง ) หมู่ที่ 2 บ้านวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

3.อาคารบังคับน้ำบ้านบานชื่น ( ปตร.เวียงเชียงชื่น) หมู่ที่ 4 บ้านดอนระเบียง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

และ 4.อาคารบังคับน้ำบ้านเกาะน้อย( ปตร.หาดเสี้ยว) หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยโครงการอาคารบังคับน้ำทั้ง 4 แห่งนี้ จะช่วยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ของทั้ง 2 จังหวัด ที่เดิมนั้นจะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และใช้สำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งจะช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะโดดอุ้มลูกค้าโดนพิษโควิดกดดอกเบี้ย0% 1 ปี

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่น …

เคหะสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน จัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตด้านค…

พระมาโปรดชาวห้วยทม วอนกรมชลเร่งสร้างอ่าง

“คนห้วยทม รอมานานมาก กับอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่ อาตมาขอบิณฑ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

การเคหะโดดอุ้มลูกค้าโดนพิษโควิดกดดอกเบี้ย0% 1 ปี

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย…

เคหะสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน จัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริย…

พระมาโปรดชาวห้วยทม วอนกรมชลเร่งสร้างอ่าง

“คนห้วยทม รอมานานมาก กับอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่ อาตมาขอบิณฑบาตญาติโยม…