สหกรณ์ไทย-ภูฏานสานสัมพันธ์ร่วมศึกษาดูงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้อนรับคณะผู้แทนกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูภาน ศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรีและปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้กระบวนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ในประเทศภูฏานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

            นายพิเชษฐ์   วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr. Sonam Norbu ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด (Marketing Advisor) และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 20 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และได้รับฟังถึงนโยบายในการกำกับดูแลสหกรณ์และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศไทย  เนื่องจากสหกรณ์ในประเทศภูฏานเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์ และยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงาน ซึ่งรัฐบาลของประเทศภูฏาน ต้องการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในภูฏานโดยใช้รูปแบบสหกรณ์เข้ามาดำเนินการและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร ทางสหภาพยุโรป (European Union : EU) จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรของไทยที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงศึกษาดูงานแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศภูฏาน ต่อไป

            ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศราชินี ของสหกรณ์แก้วเกษตร จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี และในระหว่างวันที่ 29 เมษายน  –  1 พฤษภาคม 2562 จะเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่โคกพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด  และกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดเพชรบุรี

          “ กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาสหกรณ์กับผู้แทนกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของภูฏาน ซึ่งในปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ทั้งสินค้าข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง โคนม โคเนื้อ และไม้ผลต่างๆ โดยส่งเสริมให้สหกรณ์เข้ามาในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อขยายช่องทางด้านการตลาด ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์  และต้องการเห็นสหกรณ์การเกษตรเข้ามามีบทบาทในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งการนำคณะผู้แทนจากภูฏานไปดูงานสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง  ๆ จะเน้นเรื่องบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการตลาดโดยกลไกสหกรณ์  และจะได้เห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบครอบคลุมทั้งหมด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะคณะผู้แทนที่เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในครั้งนี้จะได้นำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ กลับไปพัฒนาสหกรณ์ในภูฏานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…