ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ใช้สำหรับลงทุนขุดสระกักเก็บน้ำ หรือประกอบอาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้ช่วงหน้าแล้งปีนี้ 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลายาวนานไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร และส่งผลทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 500 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถขอกู้ยืมเงิน  นำไปลงทุนขุดสระ หรือสร้างบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และเตรียมพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาว รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาอาชีพหรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้

              สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อบรรเทาปัญหาจากภัยแล้ง ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ทั้งสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมงและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ประกอบอาชีพการเกษตร สามารถขอกู้เงินจากโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมที่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้น หรือฟื้นฟูอาชีพหลัก รายละไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 1 ปี และการกู้เพื่อนำไปลงทุนเตรียมพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาว เช่น สร้างหรือปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขุดบ่อน้ำในไร่นา หรือเจาะบ่อบาดาล สามารถขอกู้ได้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ขณะนี้ทุกจังหวัดได้ประสานกับสหกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้สหกรณ์ได้รับทราบและสำรวจความต้องการขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรวบรวมจำนวนสมาชิกและปริมาณเงินกู้ที่ต้องการ  และสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ผ่านทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อจะเร่งเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้มีเงินทุนไว้สำหรับการประกอบอาชีพ  และมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเกษตรในระยะยาวต่อไปด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…