บสย.พลิกโฉมองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ยกระดับองค์กรรับเศรษฐกิจดิจิทัล แต่งตั้ง ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ฯ  นั่งที่ปรึกษาแผนปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับและยกระดับองค์กรรัฐวิสาหกิจสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล บสย. เตรียมแผนการปรับโครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร (Transformation)  จะก่อให้เกิดแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ทุกกลุ่ม โดยเน้นให้ความช่วยเหลือสนับสนุนตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้ง SMEs กลุ่มที่มีศักยภาพ แต่ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ และกลุ่มที่สามารถคัดกรองระดับศักยภาพ ความสามารถ และมีแนวทางในการพัฒนา เพื่อปรับลดระดับการพึ่งพิงภาครัฐ นอกจากนี้ การปรับตัวครั้งนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่สร้างโอกาสด้านรายได้  การปรับลดค่าเสียโอกาสในการใช้งบสนับสนุนจากภาครัฐให้ลดลงกลับมาเป็นโยชน์มากขึ้น เพื่อยกระดับการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้แก่ในอนาคต ซึ่งการปรับโครงสร้างองค์กรจะดำเนินการสิ้นสุดภายในเดือน สิงหาคม 2562

ในการปรับปรุงองค์กร ทางบสย.ได้ลงนามในสัญญาจ้างและแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนวิสาหกิจ ปี 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะกลาง ปี 2563 -2567 แผนปฏิบัติการแผนการปรับโครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร (Transformation) เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย บทบาท และการดำเนินงานของ บสย. ให้เป็นไปตามแนวทาง และข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย  ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และกระแสดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   โดยจะนำมาใช้เป็นแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับโครงสร้างองค์กร  กล่าวได้ว่า โครงการนี้ จะเป็นการยกเครื่ององค์กรครั้งสำคัญในรอบ 27 ปี เพื่อก้าวสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอบข่ายการทำงานที่สำคัญของบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์  คอลซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จะประกอบด้วย  1.แผนการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model)  2. แผนการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและระบบงาน 3.แผนการบริหารบุคคล (HR Strategy)  โดยโครงสร้างระบบงานและระบบการบริหารบุคลากร จะเป็นการทำงานควบคู่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เวลา 150 วันในการดำเนินการ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…