ธนาคารฟืน-กลุ่มคลัสเตอร์กาแฟ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการธนาคารฟืน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงาน มี นายรังสรรค์ ขอผล ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการธนาคารฟืน

โครงการธนาคารฟืน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการจัดทำและบริหารจัดการธนาคารฟืนประจำหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ความว่า “พลังงานโดยธรรมชาติจะขาดแคลนถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้ไม่จำกัดแบบไม่มีการทดแทน ควรปลูกป่าเพื่อทำฟืน หรือปลูกต้นไม้ทำฟืน โดยเฉพาะไม้โตเร็ว การทำธนาคารฟืน ต้นน้ำไม่หาย ต้นไม้ไม่ตาย ป่ายังเหมือนเดิม” ทางโครงการฯจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนทำเขื้อเพลิงอัดแท่ง และศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเศษวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ฟืนจากไม้ในป่าธรรมชาติ

จากนั้น นายสมชายและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ เป็นสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ ผู้แปรรูปกาแฟ และผู้ขายกาแฟร่วมกันทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกรวมกันกว่า 1,000 คน มีนายอมตะ สุขพันธ์ เลขาธิการกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพกาแฟแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์กาแฟและกาแปรรูป ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพลักดันให้เกิดสถานประกอบการต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้มาตรฐาน GMP Codex (ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต) โดยได้เชิญ Q Grader จากประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ มาทดสอบวัดคุณภาพกาแฟ ผลปรากฏว่าคุณภาพกาแฟของ หจก.วันออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ มีคุณภาพสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ทำให้เกิดตลาดซื้อขายกาแฟล่วงหน้า จำนวน 40 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.2 ล้านบาท

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…