วันน้ำโลก”ปี’62 ร่วมรณรงค์คุณค่าน้ำ-ลดเหลื่อมล้ำ

22 มีนาคม เป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Water Day ” ในภาคส่วนของประชาชนคนไทยต่างหวังที่จะได้เห็นแหล่งน้ำต่าง ๆ ได้รับการปกป้อง ได้เห็นแหล่งน้ำสะอาดอยู่ในทุก ๆ ที่  และได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยอาหาร และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเต็มที่ แม้ความหวังเหล่านี้จะดูเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเป็นจริง แต่ถ้าทุกคนมีความหวังและช่วยกันแก้ไขปรับปรุง สิ่งดังกล่าวก็สามารถจะบรรลุผลเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ปัจจุบันประเทศไทย อาหารตามธรรมชาติเหลืออยู่น้อยลงทุกที ทั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่จากแหล่งอาหารหรือพื้นที่เพาะปลูกและป่าไม้ กลายเป็นที่ปลูกสร้างหรือพื้นที่เมือง ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและพื้นที่ป่าลดลงก็กำลังเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อทั้งแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง

และเพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติ ที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ซึ่งจัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก”

ในส่วนของประเทศไทย ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.เป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรม “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558-2569) ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) การเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงนิทรรศการจาก 18 หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำต้นทุน การผลิต และการกระจายน้ำ รวมถึงแผนงานในอนาคต ตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนำมาใช้จากสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

โดยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสทนช. ระบุว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการบำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีทุกประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละประเทศ  โดยในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ในระดับโลกประจำปีนี้ คือ “Leaving no one behind” หรือ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งประเด็นการรณรงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านที่ 1 คือ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงอย่าง ทั่วถึง..เท่าเทียม.. และ เพียงพอ ที่ประเทศไทยนำมากำหนดเป็นกิจกรรมหลักในงานครั้งนี้ เนื่องจากกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมากขึ้นในทุกภาคส่วน และทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้เกิดวิกฤติความมั่นคงด้านน้ำ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และสงครามแย่งน้ำในหลายพื้นที่

“กิจกรรมวันน้ำโลกในปีนี้ สทนช. ต้องการเน้นย้ำการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทด้านที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดว่า เรามีเป้าหมายอย่างไร ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว และประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ซึ่งมี 4 ประเด็น คือ 1.การให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2562 หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 7,490 หมู่บ้าน จะมีน้ำกินน้ำครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งปรับปรุงระบบประปาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้ 2.การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งยกระดับให้ถึงเกณฑ์การตรวจวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573  (SDGs) 3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 404 เมือง 4.2 ล้านครัวเรือน รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และ 4.การส่งเสริมการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค”

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

กสอ.มอบรางวัลอุตสาหกรรมต้นแบบ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มอบรางวัลแก่กลุ่มอุตสาหกรรมต้นแบบดีเด่นประจำปี 2561 เผยแพร่ผลงานของกลุ่…

ออมสิน เปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 80 ศูนย์

ธนาคารออมสิน คิ๊กออฟเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ทั่วประเทศ 80 ศูนย์ มุ่งบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ห…

ผส. รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน “Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับทุกหน่วยงานของกระทรวงพม. ประกาศเจตนา…