SME D Bank จับมือสคช. หนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระ

SME D Bank จับมือ สคช.  ลงนาม MOU  ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผ่านกิจกรรมเติมทักษะมาตรฐานวิชาชีพ หนุนสร้างโอกาสเติบโต ต่อยอดสู่แหล่งทุน ปูทางชีวิตดีมีสุข เบื้องต้นนำร่องติดปีกผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการ “ฮักแท็กซี่ฯ” สำเร็จแล้วกว่าร้อยราย เดินหน้าขยายสู่สาขาอาชีพอิสระอื่นๆ 

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.  กล่าวว่า  สคช. ดำเนินงานตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในหลากหลายมิติ ประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน  โดยความร่วมมือกับ SME D Bank ในครั้งนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าของความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดย สคช. จะดำเนินการฝึกอบรมเติมทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่าง ๆ  เมื่อผ่านการฝึกอบรมและประเมินแล้ว  ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ยืนยันตัวตนในอาชีพ การันตีความสามารถ  ช่วยสร้างเสริมโอกาสในอาชีพที่ทำอยู่ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพ  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยในทุก ๆ สาขาวิชาชีพ

ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า  จากที่ธนาคาร ร่วมกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สำรวจสถานภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พบว่า ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการรายเล็ก หรือ “จุลเอสเอ็มอี” กว่า 3 ล้านราย อยู่นอกระบบ  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ โดยที่ผ่านมา เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ และมีขีดความสามารถทางธุรกิจต่ำมาก ดังนั้น ธนาคารจึงกำหนดบทบาทเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐที่จะดูแลสนับสนุนและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

แนวทางการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะมอบ “3 เติม” ได้แก่ เติมทักษะ เติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต โดยด้าน “เติมทักษะ”  เพิ่มความรู้ ความสามารถการประกอบอาชีพอิสระให้มีมาตรฐานดีเยี่ยม  เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าร่วมโครงการกับ SME D Bank จะได้รับการเติมทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ  เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ ระบบการเงิน ระบบขนส่ง  และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนด้านอื่น ๆที่จำเป็น เป็นต้น  ซึ่งธนาคารได้รับความกรุณาจาก สคช. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาทำหน้าที่จัดฝึกอบรมความรู้ และประเมินผล  เบื้องต้นนำร่องเติมทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่  ในกิจกรรม “ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า”   ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้ขับแท็กซี่ ผ่านกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 137 คน  ทั้งหมดต่างพอใจที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพราะช่วยการันตีคุณภาพเป็น “แท็กซี่มืออาชีพ” สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร นำไปสู่การสร้างโอกาสดี ๆ ในการประกอบอาชีพต่อไป

นายมงคล กล่าวต่อว่า จากความสำเร็จดังกล่าว ธนาคาร และ สคช. จึงร่วมกันขยายการเติมทักษะให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสาขาอื่นๆ  เช่น ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจขนส่งชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร เป็นต้น  เมื่อได้รับการเติมทักษะแล้ว  หากต้องการเงินทุน เพื่อต่อยอดอาชีพ  ธนาคารได้เตรียมบริการ “เติมทุน” ผ่านโครงการสินเชื่อต่างๆ เช่น  สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน   ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยถูก สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 3ปีแรกเพียง 0.42% ต่อเดือน ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย และหากยกระดับเข้าสู่การเป็นนิติบุคคล จัดทำบัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยจะถูกลงไปอีก โดย 3 ปีแรกเหลือเพียง 0.25% ต่อเดือนเท่านั้น ส่วนปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย  และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0  สำหรับนิติบุคคล ดอกเบี้ยถูกสุดในระบบ เพียง 0.08%ต่อเดือน คงที่นาน 7 ปี (ตลอดอายุสัญญา) กู้ 1 ล้านบาทผ่อนเพียง 410 บาทต่อวัน  เป็นต้น

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สานพลังเครือข่ายชุมชน เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลังชุมชน โชว์ผลสำเร็จดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมแกร่ง…

รมช.เกษตร วิวัฒน์ ศัลยกำธร สั่งกรมสหกรณ์ปฏิรูปชูโมเดล 4T สู้ตลาดออนไลน์

https://youtu.be/UTft2VRXPrw

ฝนแช่ น้ำท่วม

รูปแบบของฝนเปลี่ยนแปลงจนรับมือได้ยากขึ้น  แต่ก่อนฝนตกในลักษณะกระจายตัวเหมือนความยากจน เดี๋ยวนี้ฝนกลั…