เดินหน้าปรับปรุงคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก หวังแก้อุทกภัยลุ่มเจ้าพระยาแก้น้ำท่วมอย่างเป็นระบบ

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา เร่งรัดการปรับปรุงคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก ตัดยอดน้ำหลากหน้าเขื่อนเจ้าพระยา 930 ลบ.ม./วินาที แก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สภาพพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครอบคลุมเนื้อที่ 33 ล้านไร่ มีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นพื้นที่ที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ โดยมีน้ำท่วมครั้งใหญ่หลายครั้ง เช่น ในปี 2538 , 2545 , 2549 และปี 2554 ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างถึง 9.68 ล้านไร่ โดยจากการคาดการณ์ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอีก 35 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งขึ้น จากเดิมเกิดขึ้นทุก 50 ปี จะกลายเป็นทุก 7 ปี และคาดว่าความเสียหายจะทวีความรุนแรงขึ้น จากเดิมมีค่าเฉลี่ยพื้นที่น้ำท่วม 1.66 ล้านไร่ จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.12 ล้านไร่ มูลค่าความเสียหายจากเดิมคิดเป็น 25,691 ล้านบาทต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 150,787 ล้านบาทต่อปี

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทในครั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม และได้ผลักดันจนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่มีมติเห็นชอบแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 9 แผนงาน ที่ประกอบไปด้วยโครงการขนาดใหญ่และโครงการย่อย และมอบหมายให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่อยู่ในแผน เพื่อเร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการให้สามารถเปิดโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก เป็น 1 ใน 9 แผนงานนั้น โดยเป็นการปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสักที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลักษณะเป็นคลองส่งน้ำคู่คลองระบายน้ำ ความยาว 134 กิโลเมตร วงเงิน 36,400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างสำรวจออกแบบ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2563-2566 นอกจากนั้นจะเป็นการช่วยตัดยอดน้ำหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้แล้ว ยังสามารถเก็บน้ำในคลองขุดใหม่ได้ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการร่วมกับคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา EIA และมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2565-2568)  เพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยอีกทางหนึ่ง จะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ถึง 3.48 ล้านไร่

ด้าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สทนช. ได้ทำการสรุปผลการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พบว่า ปี 2557-2561 ในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง มีการดำเนินโครงการด้านแหล่งน้ำรวม 6,574 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 2.5 ล้านไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 747,667 ครัวเรือน ซึ่งมีโครงการสำคัญ อาทิ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยา (เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา/ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และซ่อมแซมปรับปรุงคันกั้นน้ำ) จำนวน 57 โครงการ วงเงิน 2,232.5811 ล้านบาท, การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำท่าจีน (เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน และ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน) จำนวน 45 โครงการ วงเงิน 2,048.5871 ล้านบาท, ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร, แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก, การพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ปริมาณน้ำต้นทุน 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 83,200 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 4,500 ครัวเรือน และโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับการดำเนินการในปี 2562 มีการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมด 1,463 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 17,376 ไร่ ประชาชนรับประโยชน์ 27,341 ครัวเรือน มีโครงการสำคัญ อาทิ การศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 20 ล้านบาท, การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วงเงิน 43.2 ล้านบาท / ขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน ถึง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วงเงิน 18.9 ล้านบาท / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา, โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ, แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี และแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานฝั่งตะวันตก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ในส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2563 มีทั้งสิ้น 2,700 โครงการ งบประมาณ 24,575.92 ล้านบาท มีพื้นที่รับประโยชน์รวม 42,220 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 101,312 ครัวเรือน โครงการสำคัญ อาทิ การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ถึง อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 31 โครงการ วงเงิน 359 ล้านบาท, การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน 12 โครงการ วงเงิน 173.4 ล้านบาท / ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ 4  อำเภอเมืองสมุทรสาคร วงเงิน 87 ล้านบาท แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ที่อยู่ในขั้นตอนงานศึกษาออกแบบรายละเอียด, การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองทวีวัฒนา ใต้คลองแสนแสบ ใต้คลองเปรมประชากร และโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 13 คลองในกรุงเทพมหานคร และการปรับปรุงติดตั้งทุ่นลอยน้ำกันวัชพืช พร้อมอาคารประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างที่ดำเนินการในระยะยาว ได้แก่ การปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้ครบทั้งระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน การตัดยอดน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา โดยโครงการคลองระบายน้ำหลาก ชัยนาท-ป่าสัก และการพิจารณาแนวทางผันน้ำจาก ชัยนาท-ป่าสัก สู่อ่าวไทย ด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สสว. ผนึกพันธมิตรยกระดับสินค้าปลอดภัยสู่ชุมชน

สสว. จับมือ อย. และ CENTRAL LAB THAI จัดโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า หวังสนับสนุนให้ SMEs ได้รับมาตรฐ…

เขื่อนปะอาวจัดระบบน้ำหนุนเกษตรกรรม

พื้นที่ชลประทานโครงการเขื่อนปะอาว PR3 แม้ได้ชื่อเป็นพื้นที่ชลประทาน และมีระบบชลประทานเป็นเครื่องมือส…

โรคกลัวน้ำ Water Phobia

By…ปั้น ปัญญวิชญ์ คนไทยเริ่มเป็นโรคกลัวน้ำ Water Phobia เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่ง เคยเจอประสบก…