ครม.สัญจรไฟเขียวกรมชล ผุด​3โครงการแก้ปัญหาน้ำ

         ที่ประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ไฟเขียวกรมชลประทานศึกษาอ่างแม่สุย​ ปตร.ดอยแตและระบบระบายน้ำแม่แตง​
         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) โดยที่ประชุมยังเห็นชอบการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ ขอให้หน่วยงานเร่งทำการศึกษา หน่วยงานรีบไปดำเนินการ
         ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างโครงการ 3 โครงการ วงเงิน 559.60 ล้านบาท รวมพื้นที่รับประโยชน์ 8,200 ไร่ 1,168 ครัวเรือน ได้แก่

         1. โครงการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่สุย ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่ราษฎรตําบลบ้านค่า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทางราชการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ในตําบลบ้านค่าและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสําหรับการทําการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยกรมชลประทานมีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักประมาณ 1.315 ล้านลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบอาคารระบายน้ำชนิดรางเทและอาคารท่อส่งน้ำลงลําน้ำเดิมระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 3 ปี ถ้าโครงการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูฝนได้ 2,000 ไร่ ฤดูแล้ง 950ไร่ เป็นแหล่งน้ำสําหรับอุปโภคบริโภค และแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎร และสามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยบริเวณด้านท้ายน้ำได้อีก
         2.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่โครงการฯแม่แตง ไปตามทางระบายน้ำกลางถนนทางหลวงชนบท เลี่ยงเมืองสันป่าตอง ไปลงแม่น้ำขาน เพื่อลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในเมืองเชียงใหม่
         3.โครงการพัฒนาประตูระบายน้ำดอยแต บ้านฝั่งหมิ่น ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นโครงการปรับปรุงฝายดอยแต ที่ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำลำน้ำแม่ทาไหลบ่า ส่งผลกระทบให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
         นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาเชิงนโยบายกลุ่มจังหวัดฯ ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จีนตอนใต้ เมียนมา - เอเชียใต้ และเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาค ทั้ง EEC, GMS, BIMSTECรวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในสาขา MICE, Medical & Wellness Hub, Creative LANNA และ Food Valley เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอารยะธรรมล้านนาและการท่องเที่ยวธรรมชาติและสุขภาพตามเส้นทางเมืองเก่าลำพูน ลำปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้บูรณาการหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ เช่น กระเทียม สับปะรด ลำไย อย่างเป็นระบบให้ยั่งยืน และเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย
         สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ได้แก่ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ–ขุนตาล จาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 116 ตอนป่าสัก–สะปุ๋ง–บ้านเรือน-สันป่าตองจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 19 กม. และทางหลวงหมายเลข 10.35 ตอนวังหม้อพัฒนา–แจ้ห่ม ระยะทาง 19 กม. นอกจากนี้ ยังมีแผนการก่อสร้างส่วนขยายสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ แยกภาคเหนือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกาะคา-สามัคคี กับทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า–ลำพูน เพื่อเชื่อมทางเลี่ยงเมืองลำพูน สายเหมืองง่า-ท่าจักร และเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม เมืองสันกำแพง และสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ (Truck Terminal) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค ลดปริมาณรถบรรทุกในเขตเมือง ทั้งนี้ บางโครงการบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณปี 2563 แล้ว ขอให้กระทรวงคมนาคมนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป    
  

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…