ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค พร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กล่าวหลังจากเปิดโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ฮอลล์ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “ให้…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” และรณรงค์การบริจาคประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยใน 4 ภาคและมอบเหรียญเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยได้เชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีความประสงค์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นได้ที่หน่วยงานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของท่าน รวมถึงธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นต้น โดยท่านจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ พร้อมการหักลดหย่อนภาษี 1 เท่า ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 6100 หรือ เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

นางไพรวรรณ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส โดยการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เรื่อง กำหนดแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพิ่มเติม 2 แหล่ง คือ การเก็บภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปีและการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผ่านการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 50 บาท โดยเริ่มมีการจ่ายเงินดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ในทุกวันที่ 15 ของเดือน

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นในการดำรงชีพ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน รวมทั้งบุคคลทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,952,998,889.44 บาท ทั้งนี้ การบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุยังมีจำนวนน้อย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จึงได้ดำเนินโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขับเคลื่อนคาราวานประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค โดยที่ผ่านมาภาคกลางจัดกิจกรรมขึ้น ณ สวนสาธารณะศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ส่วนในวันนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ฮอลล์ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา เวลา 14.00 น. ส่วนต่อไป ภาคใต้ จัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. และ ภาคเหนือ จัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

“ยุทธศาสตร์น้ำ”ยุทธศาสตร์ความคุ้มค่า

น้ำเป็นปัญหาคลาสสิกมาก เพราะนิยามน้ำ หมายถึง ชีวิต การวางแผนจึงจำเป็นที่ต้องเป็นระบบและปรับตามสภาพแว…

กสอ. โชว์ 10 Success Case ลดต้นทุนผลิตปีละ 50 ล.

กสอ. โชว์ความสำเร็จ 10 สถานประกอบการดีเด่น ใช้เทคโนโลยีติดตามการทำงานเครื่องจักร  ด้วยแนวคิด “3–Stag…

ขีดเส้นแผนแม่บทฟื้นบึงบอระเพ็ด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจับมือมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด…