ผส.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เดินหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นแล้วจากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2559 มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั่วประเทศ ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Agins Society) อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ต้องมีบทบาทสำคัญในการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ดังเช่น โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชน ในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด 170 คน มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ

ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย กายภาพบำบัด รำไทเก็ก รำวงย้อนยุค กีฬา  ด้านสังคม เรียนรู้กฎหมาย วัฒนธรรม และสถาบันต่าง ๆ ของชาติ  ด้านภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การทำดอกไม้ประดิษฐ์, การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์, ตุ๊กตาการบูร, การทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน ทำของที่ระลึก ทำผ้าพันคอ ทำผ้าเช็ดเท้า เหรียญโปรยทาน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย โดยในศูนย์ได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์คุณภาพลูกประคบ น้ำมันนวด ยาหม่อง และอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจอีกด้วย จากนั้น รับฟังการนำเสนอผลงานของโรงเรียนผู้สูงอายุใน ๖ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสันกลาง ตำบลทรายขาว ตำบลเจริญเมือง ตำบลสันติสุข ตำบลเมืองพาน และตำบลป่าทุ่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย และชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สทนช.คาด 11 จังหวัดประสบภัยแล้ง

สทนช.เกษตร เผยพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2561/62 และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโ…

กรมชลเดินหน้าสร้างอุโมงค์ผันน้ำ คาดเพิ่มน้ำเขื่อนภูมิพล1.8 พันล้านลบ.ม.

กรมชลประทาน พร้อมเดินหน้าเตรียมสร้างอุโมงค์ยักษ์ ระยะทางกว่า 62 กิโลเมตร ในปี 2564 ผันน้ำจากแม่น้ำยว…

ฝนแช่ น้ำท่วม

รูปแบบของฝนเปลี่ยนแปลงจนรับมือได้ยากขึ้น  แต่ก่อนฝนตกในลักษณะกระจายตัวเหมือนความยากจน เดี๋ยวนี้ฝนกลั…