ผส.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เดินหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นแล้วจากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2559 มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั่วประเทศ ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Agins Society) อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ต้องมีบทบาทสำคัญในการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ดังเช่น โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชน ในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด 170 คน มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ

ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย กายภาพบำบัด รำไทเก็ก รำวงย้อนยุค กีฬา  ด้านสังคม เรียนรู้กฎหมาย วัฒนธรรม และสถาบันต่าง ๆ ของชาติ  ด้านภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การทำดอกไม้ประดิษฐ์, การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์, ตุ๊กตาการบูร, การทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน ทำของที่ระลึก ทำผ้าพันคอ ทำผ้าเช็ดเท้า เหรียญโปรยทาน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย โดยในศูนย์ได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์คุณภาพลูกประคบ น้ำมันนวด ยาหม่อง และอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจอีกด้วย จากนั้น รับฟังการนำเสนอผลงานของโรงเรียนผู้สูงอายุใน ๖ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสันกลาง ตำบลทรายขาว ตำบลเจริญเมือง ตำบลสันติสุข ตำบลเมืองพาน และตำบลป่าทุ่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย และชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…