ผส.วางเป้าอำนวยความสะดวกประชาชน

ผส.ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต ตั้งเป้าลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

นางประภาวดี สิงหวิชัย เลขานุการกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และอาชีพการดำเนินธุรกิจของประชาชน ที่มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งนัดหมายจะเข้าพบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับฟังข้อแนะนำ ข้อเสนอ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคอันเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านผู้สูงอายุประกอบด้วย สถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุ (Nursing home) การผลิต Care Manager และ Care Giver ปัญหาการจ่ายเงินของกองทุนผู้สูงอายุ (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) ปัญหาการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการของแรงงานผู้สูงอายุ ปัญหาเงินบำนาญและเงินออมผู้สูงอายุ ปัญหาการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

แก่นมะกรูดโมเดล ต้นแบบความพอเพียง

พื้นที่แปลงเกษตร "โคก หนอง นา" ของนายวันนบ ขอสุข บนพื้นที่ 20 ไร่ และนายจูยูใหม่ มดแดง พื้นที่ 6 ไร่…

เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทะเลสาบสงขลา

https://youtu.be/zNpyES_hzwg คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธ…

ออมสิน ตอกย้ำองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

  นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกา…