ผส.วางเป้าอำนวยความสะดวกประชาชน

ผส.ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต ตั้งเป้าลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

นางประภาวดี สิงหวิชัย เลขานุการกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และอาชีพการดำเนินธุรกิจของประชาชน ที่มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งนัดหมายจะเข้าพบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับฟังข้อแนะนำ ข้อเสนอ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคอันเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านผู้สูงอายุประกอบด้วย สถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุ (Nursing home) การผลิต Care Manager และ Care Giver ปัญหาการจ่ายเงินของกองทุนผู้สูงอายุ (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) ปัญหาการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการของแรงงานผู้สูงอายุ ปัญหาเงินบำนาญและเงินออมผู้สูงอายุ ปัญหาการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…