ผส.วางเป้าอำนวยความสะดวกประชาชน

ผส.ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต ตั้งเป้าลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

นางประภาวดี สิงหวิชัย เลขานุการกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และอาชีพการดำเนินธุรกิจของประชาชน ที่มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งนัดหมายจะเข้าพบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับฟังข้อแนะนำ ข้อเสนอ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคอันเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านผู้สูงอายุประกอบด้วย สถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุ (Nursing home) การผลิต Care Manager และ Care Giver ปัญหาการจ่ายเงินของกองทุนผู้สูงอายุ (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) ปัญหาการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการของแรงงานผู้สูงอายุ ปัญหาเงินบำนาญและเงินออมผู้สูงอายุ ปัญหาการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ…

ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท…

ชงผุดอุโมงค์ยักษ์หมื่นล้านใต้คลองเปรมฯ แก้น้ำท่วมเมืองหลวง

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เคาะ 2 โครงการ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเป…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ผส. รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน “Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับทุกหน่วยงานของกระทรวงพม. ประกาศเจตนา…

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น…

“บิ๊กฉัตร”ลงพื้นที่นำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาน้ำ

รองนายกฯเดินหน้านำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาน้ำ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ติดตาม และเร่งขับเคลื่อน…