สทนช.เดินหน้าจับมือหน่วยงานน้ำ แก้ภัยแล้งซ้ำซาก “อีสานแห่งกาญจนบุรี”


โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี” เป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่เหมาะสมในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวประสบกับปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนาน จนถึงขั้นไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงจนถูกขนานนามว่า “อีสานแห่งกาญจนบุรี” นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานของราษฎร โดยการส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคง


นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุว่า ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีดังกล่าว ทางกรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในลำน้ำห้วยตะเพินโดยเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลําตะเพินเดิม และสร้างอ่างเก็บน้ำลําตะเพินตอนบนให้มีระดับน้ำให้สูงขึ้นเพียงพอที่จะผันข้ามมาช่วยยังพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ แต่ปริมาณน้ำที่ผันมาช่วยเหลือสามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสามารถผันน้ำมาช่วยในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ประกอบกับปริมาณน้ำในห้วยตะเพิน ซึ่งเป็นลำน้ำที่สำคัญในพื้นที่ ยังมีปริมาณนํ้าที่แตกต่างกันมากแต่ละปี ถ้าหากปีใดน้ำในห้วยตะเพินน้อยจะไม่สามารถผันมาช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆ ได้เลย ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สทนช. จึงได้วางแผนที่จะผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก มาช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าว ควบคู่กับการดำเนินโครงการต่างๆ

ทั้งนี้ แผนงานในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอหนองปรือ บ่อพลอย เลาขวัญ ห้วยกระเจา และพนมทวน มีโครงการหลักๆ 4 โครงการคือ 1.โครงการอ่างเก็บน้ำลําตะเพินบนและระบบผันน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี-กาญจนบุรี โดยจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำลําตะเพินบน ความจุ 18.47 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 154 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 42,370 ไร่ พื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 18,100 ไร่ 2.โครงการผันนํ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งในเขตอำเภอบ่อพลอย อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการก่อสร้างระบบผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้ง ประมาณ 200,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่ผันได้ประมาณ 300 – 500 ล้าน ลบ.ม./ปี 3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและเล็ก จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ/ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบนํ้า ที่มีศักยภาพในพื้นที่ จำนวน 48 โครงการ ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอบ่อพลอย เลาขวัญ และห้วยกระเจา ความจุเพิ่มขึ้น 41.41 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 86,908 ไร่ และ 4.โครงการก่อสร้างระบบส่งนํ้าและอาคารประกอบคลองท่าล้อ- อู่ทอง เป็นโครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทอง มีพื้นที่รับประโยชน์ศักยภาพประมาณ 140,000 ไร่ในเขตอำเภอห้วยกระเจา และพนมทวน

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ…

ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท…

ชงผุดอุโมงค์ยักษ์หมื่นล้านใต้คลองเปรมฯ แก้น้ำท่วมเมืองหลวง

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เคาะ 2 โครงการ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเป…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เสนอยุทธศาสตร์พัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟทางคู่ เด่นชัย-พะย…

เกษตรสมบูรณ์ สมบูรณ์ดังชื่อ

เกษตรสมบูรณ์เป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจ.ชัยภูมิ เหยียบเป็นครั้งแรกและเป็นแวบแรกที่คิดผิดว่า แห้งแล้ง จริงๆ…

เมืองทุเรียนแห่งอีสานใต้ ดึงท่องเที่ยวแห่ ซื้อ ชิม จอง

   ในยุคทุเรียนฟีเว่อร์ ถนนทุกสายมุ่งไปที่ศรีสะเกษ โดยเฉพาะ3 อำเภอที่กำหนดเป็นสินค้าGI สิ่งบ่งชี้ทาง…