กรมชลฯ เดินหน้า “อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก” เป้าช่วย 3 หมู่บ้าน

กรมชลประทานเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ช่วยราษฎร 3 หมู่บ้าน ชี้ผลประเมินการศึกษามีความเหมาะสม รวมมูลค่าการก่อสร้าง 123 ล้านบาท

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมชลประทานได้รับหนังสือจากรองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณากรณี นายคำ สุจา ราษฎรบ้านโป่งหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักเพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในการนี้ สำนักงาน กปร. จึงได้ให้กรมชลประทานตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาโครงการ ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำจะสามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ จึงได้ถวายรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำนักงานราชเลขาธิการ เมื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 แต่พื้นที่อ่างเก็บน้ำนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในส่วนของป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ประมาณ 55 ไร่ จึงเข้าข่ายประเภท และขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตัน (IEE) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

โดยการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นอกจากนี้การศึกษาโครงการยังต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง และจะต้องสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐศาสตร์ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ตั้งหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักอยู่ที่บริเวณหมู่ 1 บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 33 กิโลเมตร สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมนั้น อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งหัวงาน 4.72 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,369.45 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี 3.61 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุของอ่างที่ระดับเก็บกัก 0.226 ล้านลูกบาศก์เมตร ลักษณะของเขื่อนเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zoned Eart Dam) ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 260 เมตร ความสูงเขื่อน 22 เมตร ระดับสันเขื่อน +480 ม.รทก. ซึ่งในพื้นที่ศึกษาไม่มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นฝายน้ำล้นมีจำนวน 8 ฝาย เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ก็ไม่อยู่ในพื้นที่เขตให้บริการของการประปา แต่ละหมู่บ้านจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน โดยมีระบบท่อประปา 17 แห่ง แยกเป็นประปาหมู่บ้าน 14 แห่ง และประปาภูเขา 3 แห่ง ศักยภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นระดับท้องถิ่น

สำหรับราคาค่าก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 123 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนและอาคารประกอบ 77.20 ล้านบาท ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเพื่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักไปยังสระเก็บน้ำ (ปรับปรุงจากบ่อยืมดิน) และค่าปรับปรุงสระน้ำรวม 44.10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำฝั่งขวาเพื่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง 1.70 ล้านบาท

จากการประเมิณความต้องการน้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ศึกษาในปี 2560 พบว่าพื้นที่มีความต้องการน้ำรวม 1.38 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี สำหรับอนาคตในอีก 30 ปี (2590) จะมีความต้องการน้ำรวม 1.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เพื่อการอุปโภค-บริโภค 0.41 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เรียกได้ว่าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความคุ้มค่าเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระหนี้

ออมสิน โดดอุ้มลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากภัยไวรัสโคโรนา  ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ย…

ออมสินมอบ 1 แสน-ยกหนี้ ให้ตำรวจทหารที่เสียชีวิตกราดยิงโคราช

ออมสิน ยกหนี้ให้กับตำรวจและทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร พร้อมมอ…

บสย. เดินหน้าปรับโครงสร้าง – ยืดหนี้ ช่วย SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าค้ำทะลุแสนล้าน

บสย. เปิดแผนงาน ปี 2563 เดินหน้ามาตรการรัฐ ต่อเติม เสริมทุน สร้างโอกาส ทางการเงิน  ปรับโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระหนี้

ออมสิน โดดอุ้มลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากภัยไวรัสโคโรนา  ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย พักเง…

ออมสินมอบ 1 แสน-ยกหนี้ ให้ตำรวจทหารที่เสียชีวิตกราดยิงโคราช

ออมสิน ยกหนี้ให้กับตำรวจและทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร พร้อมมอบเงิน 100,…

บสย. เดินหน้าปรับโครงสร้าง – ยืดหนี้ ช่วย SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าค้ำทะลุแสนล้าน

บสย. เปิดแผนงาน ปี 2563 เดินหน้ามาตรการรัฐ ต่อเติม เสริมทุน สร้างโอกาส ทางการเงิน  ปรับโครงสร้างหนี้…